การให้บริการ

ให้บริการด้านข้อมูล เครื่องมือการประเมิน การให้คำปรึกษาทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การทวนสอบและการตรวจสอบข้อมูล ตลอดจนการให้บริการอบรมต่างๆ