Thai National LCI Database (phase I)

(MOU: MOI-MTEC-TRF-TEI-FTI)