Our R&D Activity

กลุ่มงานติดตามและวิเคราะห์เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนความยั่งยืน

Technology Watchdog for Sustainable Development: TWSD

เป็นกลุ่มงานเพื่อการติดตามระเบียบ มาตรการ นโยบาย ตลอดจน ระเบียบวิธีวิจัยและเทคนิคการประเมินความยั่งยืนที่อาจส่งผลต่อประเทศในมิติต่างๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์ความพร้อม ความจำเป็น ความเร่งด่วน ตลอดจนความต้องการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับหน่วยงานและบุคลากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำรวจ ศึกษา และวิเคราะห์ความเป็นไปได้

สำรวจ ศึกษา และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ / ความพร้อมของการ implement มาตรการด้านความยั่งยืนต่างๆ เพื่อหาความต้องการการสนับสนุนทางเทคนิคที่ตอบโจทย์

More Details  

ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้ม

ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มความต้องการการสนับสนุน สำหรับมาตรการต่างๆ ที่มีการดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

More Details  

พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้มีการนำองค์ความรู้และผลงานของ TIIS ไปใช้งานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

More Details