Our R&D Activity

การระเบียบวิธีการและตัวชี้วัด

พัฒนาวิธีการใหม่สำหรับประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม (Methodologies)
พัฒนากลุ่มตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability Indicator Set)
พัฒนาวิธีการประเมินการพัฒนาอย่างยั่งยืนขั้นสูง (Advanced Sustainability Assessment)

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Impact Assessment: LCIA)

การคำนวณเพื่อแปลงข้อมูลบัญชีรายการที่ได้จากการรวบรวมปริมาณสารขาเข้าและสารขาออกของระบบผลิตภัณฑ์และจากขั้นตอนการวิเคราะห์บัญชีรายการด้านสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในรูปของผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่ออธิบายค่าความสามารถในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขั้นกลางหรือปลายทางที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงชีวิตโดยตลอดวัฏจักรของผลิตภัณฑ์

More Details  

Sufficient Economy Index: SEI

การประเมินตัวชี้วัดความยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนากรอบแนวคิดและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แนวคิดการพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิต (Life cycle thinking)

More Details  

บริการของระบบบิเวศ (Ecosystem Service: ESR)

หลักการวิเคราะห์บริการของระบบนิเวศ และวิเคราะห์ข้อมูลในด้านต่างๆ อาทิ บริการด้านการเป็นแหล่งผลิต บริการด้านการควบคุมกลไกของระบบ บริการด้านวัฒนธรรม ที่มีความสัมพันธ์กับบริการของระบบนิเวศ

More Details  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมสีเขียว (Green Gross Domestic Product: Green GDP)

ดัชนีชี้วัดที่ให้ความสำคัญกับความสมดุลทั้ง 3 ด้าน คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของคนในสังคมในระดับที่ดี ภายใต้กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน

More Details  

ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular economy)

ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular economy) หรือบางครั้งเรียกว่า Cradle to Cradle เป็นแนวความคิดหนึ่งที่จะนำไปสู่การลดการเกิดของเสียและการนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นแนวความคิดเดียวกับเป้าประสงค์ที่ 12.5 ภายใต้การพัฒนาที่ยังยืนที่ 12 เพื่อป้องกันและลดการเกิดมลพิษ

More Details