ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular economy)

ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular economy) หรือบางครั้งเรียกว่า Cradle to Cradle เป็นแนวความคิดหนึ่งที่จะนำไปสู่การลดการเกิดของเสียและการนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นแนวความคิดเดียวกับเป้าประสงค์ที่ 12.5 ภายใต้การพัฒนาที่ยังยืนที่ 12 เพื่อป้องกันและลดการเกิดมลพิษ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been industry standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker.

 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s
It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.
“ Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make”

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker.