Collaboration & Network

Customers

เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทชั้นนำของไทย

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)