สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (สทย.)

โดย

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เป็นสถาบันที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วทน.) สนับสนุนงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ และเป็น One Stop Service ให้บริการข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ ด้าน วทน. ในเรื่อง สิ่งแวดล้อม ความยั่งยืนและการค้า รวมทั้งรับรองการแสดงข้อมูลฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อม-ความยั่งยืน ให้ภาคส่วนต่างๆของประเทศ

ความสำคัญ

  • การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) และเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Eco-efficiency) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าของโลก เพื่อส่งเสริม เศรษฐกิจ และประเทศไทย 4.0

Vision

เป็นหน่วยงานชั้นนำระดับประเทศและภูมิภาค ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศวัฏจักรชีวิต เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Strategy

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลวัฏจักรชีวิต (ของวัสดุพื้นฐาน พลังงาน ผลิตภัณฑ์ และบริการ) พร้อมทั้งวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประเมินวัฏจักรชีวิต เพื่อสนับสนุนให้ประเทศมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เติบโตอย่างยั่งยืน และ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

ภารกิจ

ภาคเอกชน – เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันแก่ภาคเอกชนในมิติที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน

ภาครัฐ – สนับสนุนข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ติดตามมาตรการด้านความยั่งยืนและการค้า และเตรียมความพร้อมด้าน วทน. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้กับประเทศ รวมถึงจัดทำและสร้างเครือข่าย สำหรับข้อมูลวัฏจักรชีวิตระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อบริการทั้งภาครัฐและเอกชน

ภาคการศึกษา และประชาชน – พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

Our Team

Management Assistant
Roline Broekema-2

E-mail : roline@gmail.com
Tel : +668 7123 4567

Management Assistant
Roline Broekema

E-mail : roline@gmail.com
Tel : +668 7123 4567

Management Assistant
Roline Broekema-3

E-mail : roline@gmail.com
Tel : +668 7123 4567