วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานชั้นนำระดับประเทศและภูมิภาค ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศวัฏจักรชีวิต เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน