ความสำคัญ

  • การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) และเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Eco-efficiency) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าของโลก เพื่อส่งเสริม เศรษฐกิจ และประเทศไทย 4.0