สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (สทย.)

โดย

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เป็นสถาบันที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วทน.) สนับสนุนงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ และเป็น One Stop Service ให้บริการข้อมูล สารสนเทศ องค์ความรู้ ด้าน วทน. ในเรื่อง สิ่งแวดล้อม ความยั่งยืนและการค้า รวมทั้งรับรองการแสดงข้อมูลฟุตพรินต์สิ่งแวดล้อม-ความยั่งยืน ให้ภาคส่วนต่างๆของประเทศ